Frågor och svar om FOKUS Patient Community

Vilka står bakom FOKUS Patient®?

Vårt team består av en kärntrupp på fem personer som var och en är småföretagare och som tillsammans med tre andra startade nätverket Combrigade hösten 2018. Gemensamt är att vi jobbar med kommunikation av olika slag, vilket bidragit till en oslagbar kombination av personer i teamet som nu gått vidare och vidareutvecklar konceptet för FOKUS Patient®: från en fysisk arena till att omfatta även en digital.

Vår juridiska enhet för administration och avtal är bolaget Citizens Affairs AB, som ägs av två i nätverket; Penilla Gunther och Mattias Hellström.

Vilka samarbetar ni med?

FOKUS Patient® är en politiskt och religiöst obunden aktör som vill samarbeta med alla som har intresse av att arbeta för en jämlik vård utifrån människors unika och lika värde, och som har viljan att verka för utbyte av kunskap och information mellan alla de aktörer som verkar och lever i och för vården på olika sätt.

Exempel på samarbetspartners:

All.Can, Belgien

Internationell paraplyorganisation för opinionsbildning och information kring förbättrad cancervård i världen. FOKUS Patient har en representant i arbetsgruppen för Public Affairs.

Active Citizenship Network, Italien
Arbetar för information om patienträttigheter utifrån dokumentet ”European Charter of Patient’s Rights”, där FOKUS Patient® är en partner i ett projekt som syftar till bättre förbyggande arbete för hjärt-kärlsjukdomar, men även i arbetet för att informera om alla 14 punkterna för grundläggande patienträttigheter inom EU.

Patient-View, England
Gör regelbundna undersökningar i patientrörelsen internationellt om hur man upplever sin egen förmåga att nå ut, relationer till omgivande samhälle etc, och undersökningar om relationer mellan patientrörelse och företag inom life science. FOKUS Patient® kan genom det samarbetet göra svenska undersökningar och jämföra med deras internationella resultat.

European Patient Safety Foundation, Belgien

Eftersom vi jobbar med patienträttighetsfrågor, strävar vi efter att ha samarbete med organisationer som också gör det, i olika områden; i detta fall patientsäkerhet för både vårdens personal som för patienterna. FOKUS Patient har en ledamot i styrelsen för EPSF.

Global Heart Hub, Irland

En internationell paraplyorganisation som vill samla samtliga patient- och branschorganisationer inom hjärt-kärlområdet i världen. FOKUS Patient har en representant i gruppen för arbete kring hjärtsvikt och även gruppen för jämställd vård.

Health Policy, England
Vi stödjer arbetet med information kring hjärtsvikt och osteoporos till parlamentariker på nationell nivå inom EU, och på EU-nivå. Här har FOKUS Patient en representant sedan länge, i båda styrgrupperna för dessa områden.

Life Science-bolag
Är viktiga aktörer för att bidra både med finansiell stabilitet för delande av kunskap och information om aktuell forskning och utveckling.

Flera av teamets medlemmar har och har haft internationella uppdrag inom ett antal områden inom life science och hälso-och sjukvård. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten från alla aktörer inom hälso- och sjukvård och relaterade områden, både nationella som internationella.