Syfte med FOKUS Patient

Presentation av FOKUS Patient®

Mission statement

FOKUS Patient® ska vara den naturliga fysiska och digitala nationella mötesplatsen för information och kunskap på vårdområdet utifrån ett patientperspektiv. Sveriges mötesplats för vårdfrågor.

Målsättningar

Ingen ska behöva göra sin resa i vården ensam. Mötesplatserna ska nå såväl patienter och deras närstående, verksamma inom vården, akademi och offentliga verksamheter, som företag inom life science och andra branscher på området, för samverkan och kompetensutbyte. Oavsett om mötesplatserna är fysiska eller digitala.

FOKUS Patient® tror på samarbete för utveckling av tjänster och produkter för patientrörelsen, organisationer och företag, och att FOKUS Patient® därigenom kommer att bli en efterfrågad aktör för insamling och delning av data, och skapa nätverk med svenska och internationella kontakter inom aktörernas verksamhetsområden.

Genom sällskap från dem med liknande erfarenheter, hjälp med bagaget genom information om forskning och utveckling, vårdgivare, produkter med mera och stationer som erbjuder gemenskap och nya kontakter, vill FOKUS Patient® bidra till en tryggare resa i vårdsystemet för såväl den enskilde patienten och dennes närstående. Därmed ökar också påverkanskraften för och om utveckling av hälso- och sjukvården.

Bakgrund till FOKUS Patient®

Citizens Affairs ABs initiativ och varumärke FOKUS Patient® har kartlagt svensk patientrörelse, och hittat över 3 000 patientföreningar, organisationer och nätverk på lokal, regional och nationell nivå, för de flesta diagnoser.

Men det är inte alltid känt för nya resenärer i vården som söker information och stöd. Ej heller vilka andra aktörer med patientrelaterade intressen och kunskap som finns. Det finns ett antal myndigheter och andra offentliga aktörer förutom företag inom läkemedel och medtech, hjälpmedel och hälsa och vårdgivare som har mycket att bidra med men som inte når ut till dem det berör. Likaså kan alla dessa aktörer behöva kunskap om vad just patienterna behöver och vill ha i form av produkter, tjänster, i bemötande med mera.

Genom att FOKUS Patient® samlar patientrörelsen, life science-företag, branschorganisationer, myndigheter och andra offentliga verksamheter på samma arena kring övergripande viktiga frågor för alla; som patientinflytande, säkerhet, jämlik vård, tillgänglighet med mera, ökar kännedomen om föreningarna och nätverken, samt om övriga aktörer på vårdområdet. Därmed ökar också påverkanskraften för och om utveckling av hälso- och sjukvården samt gör den enskilda patienten och närstående säkrare på resan genom vårdsystemet.

Genomförande av första eventet

I maj 2019 genomfördes det första fysiska eventet med deltagare från alla ovanstående grupper. 250 personer var med och lyssnade på seminarier, panelsamtal och presentationer med sammanlagt 40 medverkande. Utställare fanns på plats från företag med patientintressen för att informera om tjänster och produkter. (Se mera på hemsidan för våra aktiviteter, )

Utvärderingen visade på en stor framgång för upplägget, och önskan framfördes att ännu fler skulle kunna delta nästa år. Som vi vet har 2020 inneburit många inställda möten och konferenser, men istället erbjudit digitala möten, så också för FOKUS Patient®

Vi strävar också efter att i framtiden kunna erbjuda regionala mötesplatser, och även kunna erbjuda utbildningar för såväl enskilda som grupper.

Utmärkelsen Årets Patientföreträdare

I år införde FOKUS Patient® utmärkelsen Årets Patientföreträdare, för att uppmärksamma patientrörelsens arbete; att delas ut till ett nätverk, förening eller annan typ av organisation för något som gett uppmärksamhet utanför de egna leden. Det finns många olika priser, men inget förrän nu som visar på patienternas eget trägna arbete för att få allmänhet och beslutsfattare att förstå och lära sig mer om deras frågor.

Astma- och Allergiförbundet blev den första organisationen att motta utmärkelsen, för sitt arbete med att förbjuda rökning på uteserveringar, skapat opinion och därmed bidragit till en lagändring. Andra pris gick till Riksföreningen Systemisk Skleros och på delad tredjeplats kom Sköldkörtelförbundet och Bröstcancerförbundet.

Utmärkelsen har uppmärksammats främst i sociala media, men även på relaterade hemsidor för vård och hälsa, life science och patientorganisationer, både nationellt och internationellt.

Den kommande digitala plattformen FOKUS Patient®

Plattformen är unik för Sverige, och troligen unik överhuvudtaget, när vi försöker ta ett samlat grepp om information om hälso- och sjukvårdssystemet med dess olika lagar, riktlinjer, register etc. Vilka patienträttigheter har man i Sverige, vad gäller om man vill söka vård någon annanstans än i sin egen region, eller om drabbats av en felbehandling? Att nå såväl allmänheten som de mer insatta på området är en utmaning men som vi tror fyller ett behov.

Vilket stöd finns att få från alla de många organisationerna som är inriktade på särskilda diagnoser och vårdområden? FOKUS Patient® vill föra fram den kunskap och information som finns och inte ”uppfinna hjulet” igen, men däremot hjälpa till att synliggöra och göra det lättare att hitta den.

Med fem huvudkategorier; 25 diagnos- och vårdområden, 14 punkter om patienträttigheter, aktuellt inom alla de områden som life science och hälso- och sjukvården representerar med bland annat en debattsida, en Vårdipedia som man enkelt kan söka information i om jämförelser i vården, hur läkemedel eller medtech godkänns i Sverige till exempel samt en community för dem som vill delta i forum eller engagera sig i olika frågor, hoppas vi på att fler möts, deltar och bidrar till utveckling.

Teamet bakom FOKUS Patient®

Citizens Affairs AB, som äger och driver initiativet och varumärket FOKUS Patient®, har ett nätverk av konsulter som är delaktiga i leveranser av tjänster såsom event, PR- och kommunikation, projektledning med mera. Vårt team består av en kärntrupp på fem personer som var och en är småföretagare och som tillsammans med tre andra startade nätverket Combrigade hösten 2018. Gemensamt är att vi jobbar med kommunikation av olika slag, vilket bidragit till en oslagbar kombination av personer i teamet som nu gått vidare och vidareutvecklar konceptet för FOKUS Patient®: från en fysisk arena till att omfatta även en digital.

Citizens Affairs AB, ägs av grundarna Penilla Gunther och Mattias Hellström.

Uppmärksammat initiativ

Till vår glädje utsåg Reuters Events Pharma Awards Europe 2020 Citizens Affairs ABs initiativ FOKUS Patient® till finalister i kategorin Patient Advocate (bland inkomna 450 bidrag) dock utan vinst men vi är mycket stolta, se mera på https://www.reutersevents.com/events/awards/eu-index.php .

Där går det också att anmäla sig för att se presentationer av samarbeten i olika kategorier mellan företag och organisationer.

Samarbeten

FOKUS Patient® är ett initiativ av Citizens Affairs AB och ska verka politiskt och religiöst obundet. Möjligheten till samarbete med alla som har intresse av att arbeta för en jämlik vård utifrån människor unika och lika värde, och som har viljan att verka för utbyte av kunskap och information mellan alla de aktörer som verkar och lever i och för vården är viktigt.

Exempel på samarbetspartners:

Active Citizenship Network, Italien
Arbetar för information om patienträttigheter utifrån dokumentet ”European Charter of Patient’s Rights”, där FOKUS Patient® är en partner i ett projekt som syftar till bättre förbyggande arbete för hjärt-kärlsjukdomar, men även i arbetet för att informera om alla 14 punkterna för grundläggande patienträttigheter inom EU.

Patient-View, England
Gör regelbundna undersökningar i patientrörelsen internationellt om hur man upplever sin egen förmåga att nå ut, relationer till omgivande samhälle etc, och undersökningar om relationer mellan patientrörelse och företag inom life science. FOKUS Patient® kan genom det samarbetet göra svenska undersökningar och jämföra med deras internationella resultat.

Life Science-bolag
Är viktiga aktörer för att bidra både med finansiell stabilitet för delande av kunskap och information om aktuell forskning och utveckling.

Flera av teamets medlemmar har och har haft internationella uppdrag inom ett antal områden inom life science och hälso-och sjukvård. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten från alla aktörer inom hälso- och sjukvård och relaterade områden, både nationella som internationella.

Citizens Affairs AB erbjuder inom ramen för initiativet FOKUS Patient® följande tjänster – produkter

 • Partners för det fysiska eventets genomförande. Eftersom vi vill kunna erbjuda överkomliga deltagaravgifter, är vi glada över företag som vill stödja FOKUS Patient® genom att synas på vår hemsida och på eventet på olika sätt.
 • Partners för den digitala plattformen. För den aktör som vill synas på många olika platser på FOKUS Patient® är det enklast att göra ett avtal där möjligheterna är fler att synas än enskilda annonser.
 • Sponsor till vår utmärkelse Årets Patientföreträdare
 • Utskick till vissa målgrupper eller till alla i vårt nätverk genom inslag i nyhetsbrev, egen information eller inbjudningar.
 • Genomförande av enkäter eller insamling av data från särskilda grupper.
 • Annonsering på vår digitala plattform i olika format.
 • Utställare på vår fysiska plattform i tre olika storlekar.
 • Anordna lokala, regionala eller nationella möten/event för särskilda målgrupper
 • Medverka i paneler, hålla föredrag eller tal på seminarier etc.
 • Inbjuda till utbildningar i styrelsekunskap, kommunikation & media, meeting management, marknadsföring med mera.
 • Spela in film eller pod casts (vi har egna inspelningsmöjligheter).