Cancer

Det finns över 200 olika cancerformer, där bröstcancer och prostatacancer är de mest vanliga cancersjukdomarna. 2018 drabbades drygt 60 000 personer av cancer i Sverige. Tidigare diagnos, nya läkemedel och behandlingsmetoder gör att alltfler lever längre eller botas.

Orsaken till cancer är onormal celldelning någonstans i kroppen som tränger in i vävnad eller sprider sig till andra delar av kroppen. Det är främst äldre personer som drabbas, mer än två tredjedelar är över 65 år. Cancer är ungefär lika vanligt hos män som hos kvinnor.

Idag blir drygt 65 procent av alla patienter botade från sin cancer, även om det varierar mycket mellan olika cancersjukdomar. Orsaken till den förbättrade prognosen är förfinade diagnostikmetoder och avancerade läkemedel som tillåter alltmer riktade och effektiva behandlingar för olika cancerformer och dess subtyper (3).

Förfinad diagnostik räddar liv
Framsteg inom diagnostiken innebär att man idag kan upptäcka cancer i allt tidigare stadium, vilket innebär större möjlighet att förlänga eller rädda liv. Modern diagnostik ger förutsättningar att kunna förutsäga hur väl en patient väntas svara på en behandling. Dagens diagnostiska metoder gör det också möjligt att justera dos och behandlingstid efter varje patients unika biologiska och sociala förutsättningar.

Innovativa läkemedel en del av den moderna cancervården
Tack vare nya läkemedel kan idag cancertyper botas som tidigare inte gick att bota och andra kan hanteras som kroniska snarare än dödliga. Utöver cytostatika, även kallad kemoterapi eller cellgifter, finns idag mer än 80 olika läkemedel som fungerar antingen genom att angripa specifika egenskaper i cancerns biologi, så kallade målinriktade läkemedel, eller genom att aktivera det egna immunsystemet.

Onkologi är en medicinsk specialitet som fokuserar på tumörsjukdomar (oftast inom cancerområdet) och behandlingen av dessa. Inom onkologin finns flera grenspecialiteter som till exempel barnonkologi och gynekologisk onkologi.

Här kan du läsa om patientföreningar, organisationer, produkter, tjänster och annat som bidrar och styr arbetet, på just området cancer.

Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.