Om COVID-19

Corona-pandemin har påverkat hela världen, och som ett nytt virus finns inte all kunskap ännu kring det som kallas COVID-19, men mycket forskning pågår och vår ambition är att kunna lägga upp aktuella dokument som är faktagranskade och ger information på området.

Information från EU

EU-Kommissionen – återhämtningsplan under/efter Covid-19 för Europeiska Unionen, budget för åtgärder, insatser för hälsa, digitala lösningar, transporter med mera:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

Europeiska Arbetsmiljöbyrån om resurser för arbetsplatsen under Covid-19-pandemin

https://osha.europa.eu/sv/themes/covid-19-resources-workplace#pk_campaign=ban_homecw

European Centre for Disease Prevention and Control, EU:s myndighet för förebyggande och smittskyddskontroll (som ligger i Stockholm) har mycket information om Covid-19 men även om andra typer av smittsamma sjukdomar och annan närliggande information.

https://www.ecdc.europa.eu/en

Här finns också en daglig uppdatering att ta del av om antalet fall av Covid-19 per land i världen:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide

COVID-19’s påverkan på vården

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

NY rapport om Pandemin och sjukvården – läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården med anledning av Covid-19.

Pandemin och hälso- och sjukvården är en fristående rapport som syftar till att skapa en bredare nationell överblick av utvecklingen och läget i hälso- och sjukvårdssystemet med anledning av Covid-19, baserat på tillgängliga data från år 2020 och i jämförelser med tidigare år. Slutsatser och resonemang fördjupas av med stöd i regionernas egna analyser och planer. Målet är att det ska fungera som ett kunskapsunderlag för fortsatt dialog om den hantering som krävs framåt, med lärdomar från effekterna och hanteringen fram till tidig höst.

November 2020.

Länk: https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-847-0.pdf?issuusl=ignore

Socialstyrelsen oktober 2020 – Hur Covid-19 har påverkat akut vård av äldre med stroke och hjärtinfarkt

Det akuta omhändertagandet vid akut stroke och hjärtinfarkt följer ett så-kallad snabbspår, som syftar till att behandling ska ges så snabbt som möjligt efter symtom start. Detta är avgörande för behandlingens resultat.

I denna rapport presenteras data för indikatorer som ingår i nationella riktlinjer för vård vid stroke och hjärtsjukvård, och som mäter insatser i det akuta skedet efter insjuknandet. Syftet är att kartlägga hur vård i det akuta skedet efter stroke eller hjärtinfarkt har påverkats under covid-19-pandemin, särskilt för personer 70 år och äldre.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-10-6968.pdf

Socialstyrelsen juni 2020Covid-19 har påverkat vårdkontakter, operationer och väntetider

Utbrottet av covid-19 har lett till att läget är oförutsägbart och svårhanterligt för de flesta av världens, inklusive Sveriges, hälso- och sjukvårdsystem. Sveriges akut- och intensivvårdskapacitet har behövt utökas, och annan vård har behövt kliva åt sidan för att göra plats och frigöra personal för vård av Covid-19-patienter.

Socialstyrelsen redovisar och kommenterar här utvecklingen vad gäller vårdkontakter, operationer och väntetider inom vårdgarantins tidsgränser mot bakgrund av situationen med covid-19.

De källor som använts i denna sammanställning är Ineras statistikdatabas, nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), den digitala vårdgivaren KRY och det nationella kvalitetsregistret Svenskt perioperativt register (SPOR).

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/vardkontakter-vardgaranti-covid-19.pdf

Regionala Cancercentrum i Samverkan

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner.

Kunskapsläget om covid-19 och coronaviruset ändras snabbt. Man uppdaterar informationen på webbplatsen kontinuerligt.

https://www.cancercentrum.se/samverkan/covid-19/

Läkemedelsverkets arbete i samband med utbrottet av coronavirus/covid-19

Läkemedelsverket samverkar med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB, Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och landets regioner och smittskyddsläkare i Sverige.

Läkemedelsverket samarbetar med läkemedelsmyndigheter i Europa och internationellt för att bidra till arbetet med att snabbt hitta behandlingar och vaccin, samt säkerställa tillgång till läkemedel.

Det är Folkhälsomyndigheten som samordnar smittskyddet i Sverige och som bland annat tar fram rekommendationer och kunskapsunderlag kring hur en smitta ska bekämpas.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/

Socialdepartementets arbete med Corona-pandemin

Här finns frågor och svar på några av de vanligaste frågorna som kommer in till Socialdepartementet.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/om-halsovard-sjukvard-och-aldreomsorg-med-anledning-av-covid-19/fragor-och-svar-om-socialdepartementets-arbete-med-coronapandemin/