Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är ett växande problem i alla åldrar. Det talas också mer om olika former av psykiska besvär och psykiska sjukdomar. Ökad uppmärksamhet är positivt om det kan leda till ökad förståelse för olika symptom, behandling, minskad stigma och hur man kan på egen hand och med professionell hjälp kan förebygga psykisk ohälsa.

Det kan vara värt att reda ut begreppen:

Psykisk hälsa definieras av WHO som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar alltså något mer än frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper både individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang hon eller han lever i.

Psykisk ohälsa används ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Begreppet psykisk ohälsa rymmer olika former av psykiska besvär och även kliniskt definierade sjukdomstillstånd.

Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen är inte så omfattande att diagnos kan sättas, och är oftast normala reaktioner på en påfrestande livssituation.

Psykisk sjukdom är tillstånd där flera symtom uppfyller kriterierna för en diagnos. Psykisk sjukdom avgränsas idag utifrån diagnostiska kriterier i internationella diagnossystem. Två etablerade diagnossystem är WHO:s International Classification of Diseases (ICD) och den amerikanska psykiatriska yrkesföreningen som står bakom Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Källa: Folkhälsomyndigheten

Psykiatri är ett specialistområde inom medicinen som behandlar psykisk ohälsa och psykiska störningar. Området omfattar diagnos, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa.

En gren inom detta område är rättspsykiatri, som är psykiatrins tillämpning inom rättsväsendet. Denna vetenskapliga disciplin överlappar områdena juridik och psykiatri då det i de flesta fall handlar om att göra en avvägning om individen primärt ska ha vård eller en straffrättslig påföljd, om ett brott skett under inverkan av en påtagligt psykisk avvikelse.

Barn och ungdomar
Barn- och ungdomspsykiatri, BUP är ett område inom medicinsk specialitet för psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. BUP:s kunskap står på fyra ben; pedagogiskt, medicinskt, psykologiskt och socialt.

Här kan du läsa om patientföreningar, organisationer, produkter, tjänster, och vad som styr arbetet inom just psykisk hälsa. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.

FOKUS Patient® vill uppmärksamma hållbarhetsperspektiven inom varje område och de mål som satts av FN, där de är applicerbara.

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.
Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.