Vårdare – familj – närstående

Här kan du läsa om vilka föreningar/organisationer, vad som styr arbetet med mera, på just området barn-ungdomar, familj, äldre, närstående och vårdare. Med vårdare menar vi frivilliginsatser, personliga assistenter eller hemtjänst/hemsjukvård som har det till sin dagliga uppgift i olika former.

Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

FOKUS Patient® vill uppmärksamma hållbarhetsperspektiven inom varje område och de mål som satts av FN, där de är applicerbara.

3.2 Förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år.
Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.

Medicinska specialiteter övergripande
– Barn- och ungdom

Den här grenen inom kirurgiska specialiteter karaktäriseras av handläggning av barn och ungdomar med missbildningar, skador och sjukdomar som behandlas med kirurgiska metoder. Långsiktig uppföljning av den växande patienten är en viktig del av kompetensen.

Neonatalogi är en grenspecialitet inom Barn- och ungdomsmedicin. Neonatalvård innebär att nyfödda, ofta men inte alltid för tidigt födda, vårdas på särskild avdelning på BB efter födseln på grund av att de behöver viss hjälp i början av livet. Det kan handla om infektion, lågt blodsocker, hjärnblödning och många andra orsaker. Prematur är barn som är fött före fullt gångna 37 graviditetsveckor.

Skolhälsovården ska enligt Skollagen erbjudas elever från förskoleklass till gymnasieskolan, särskola, specialskolan och sameskolan. Det ska finnas skolläkare och skolsköterska. Skolhälsovården ska främst vara förebyggande och omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.

Medicinska specialiteter – äldre

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Specialistläkaren undersöker och behandlar äldre, ofta sköra patienter med ett flertal kroniska sjukdomar som kräver samordning av insatser mellan olika vårdformer, och mellan kommunen och regionen.