Läkemedel

Life Science – Läkemedel

Life Science eller på svenska; livsvetenskap, är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv. Studieämnet innefattar biologi, farmaci, medicin och fysiologi, dietik, ekologi, och zoologi, men förutsätter att de grundläggande ämnena tillämpas på områden som handlar om fortsatt liv. Den livsvetenskap som främst handlar om människans hälsa kallas vanligen biomedicin.

De vetenskapliga upptäckterna inom forskningsgrenen har en praktisk tillämpning bland annat inom life science-sektorn; som omfattar de företag, universitet och högskolor samt offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, som genom sin verksamhet bidrar till att främja människors hälsa.

Verksamheterna omfattar forskning, högre utbildning och innovation, utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingar, samt prevention, implementering och uppföljning. Hit räknas även företag som arbetar med utveckling av diagnostik och behandlingsmetoder, specialiserade underleverantörer och konsulter, samt företag som tar fram produkter och tjänster kopplat till e-hälsa.

Vad är innebär då life science och området läkemedel?

Sverige har en stark ställning internationellt och historiskt av forskning och utveckling i världsklass inom både läkemedel och medicinsk teknik, där flera livsavgörande innovationer har sitt ursprung i Sverige, exempelvis Losec mot magsår, pacemakern och dialysmaskinen.

Patienternas involvering är en allt viktigare del av innovation för bättre hälsa, och på senare år har flera initiativ tagits för att stärka patientens roll i vårdutvecklingsprocesser – både från traditionella patientorganisationer och från nyare grupper.

Nya, innovativa läkemedel, metoder och tekniker håller på att utvecklas, och här finns en möjlighet för Sverige att vara med i matchen. Men då krävs det långsiktiga satsningar på exempelvis genomik i vården och cell- och genterapier. Se mera under områdena precisionsmedicin och personcentrerad vård.

Vårt lands höga digitala mogenhet och kunskap inom IT, AI och kvantdatorer bidrar till stora fördelar för svensk life science, liksom i sin kompetens inom hållbarhet (både miljö, ekonomi och social hållbarhet).