Lifescience – kliniska studier

En klinisk prövning är en undersökning som syftar till att till exempel upptäcka eller verifiera de kliniska, farmakologiska och farmakodynamiska effekterna av ett läkemedel.

Syftet med prövningen kan också vara att identifiera eventuella biverkningar, studera absorption, distribution, metabolism och utsöndring av ett läkemedel i syfte att säkerställa dess säkerhet och effekt.

Tillstånd för kliniska prövningar/studier

Läkemedelsverket är tillståndsmyndighet för kliniska prövningar, och här finns beskrivet hur processen ser ut med regelverk för området, från ansökan om att få göra en prövning till ett resultat. På sidan finns även länk till frågor och svar om kliniska prövningar från EU-kommissionen:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/tillstand-godkannande-och-kontroll/klinisk-provning/lakemedel-for-manniskor

Tillverkningstillstånd

Gemensamt för alla som är aktiva inom läkemedelstillverkning är att de själva har tillstånd eller ett GMP-certifikat eller levererar till någon som har tillstånd eller certifikat. GMP är förkortning för Good Manufacturing Practice, alltså god tillverkningssed, det regelverk som ska följas vid tillverkningen.

Tillverkning av läkemedel omfattar framställning, förpackning eller ompackning. Läkemedelsverket utfärdar även olika tillstånd och certifikat för aktörer som jobbar med bland annat tillverkning av extempore, hantering av vävnader och celler, blodcentraler som vill framställa blodplasma, maskinell dosdispensering och kvalitetskontrollaboratorier.

SWElife

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram för life science, finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova. Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa.

För att man ska lyckas med det, arbetar man genom olika projekt. Dels stöttas innovationsprojekt för bättre hälsa som på sikt kan bli framgångsrika företag inom life science, till exempel läkemedel och medicinsk teknik, men också ehälsa, diagnostik och mycket mer.

Dels koordinerar man olika strategiska projekt på nationell nivå, där de flesta syftar till systemiska förändringar och/eller förbättrat samarbete för bättre hälsa i Sverige.

Här finns ett antal rapporter om samverkan och samordning på området kliniska prövningar:

https://swelife.se/rapporter/swelifes-rapporter/rapporter-om-samverkan-och-samordning/