Organisationer

Det finns organisationer som arbetar med frågor som rör patienträttigheter inom olika områden, som även räknas inom FN:s konventioner; såsom till ex

Konvention om sociala och kulturella rättigheter, där det sägs bl a att ”Regeringar som har ratificerat konventionen erkänner sitt ansvar att förbättra samhällets hälsovård och att förhindra uppkomsten av epidemier, folk- och yrkessjukdomar samt andra sjukdomar.”

Konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, med exemplet att ”Regeringar som har ratificerat konventionen erkänner definitionen av diskriminering som varje åtskillnad, uteslutning, inskränkning eller förmån baserad på ras, hudfärg, börd eller nationell eller etnisk härkomst, vilka har till syfte eller verkan att upphäva eller försämra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet på likställd fot av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på samhällslivets politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden samt att de ska avskaffa rasdiskriminering, förbjuda diskriminerande praxis och, där så är berättigat, tillse att vissa rasgrupper får utvecklas och åtnjuta skydd.”

Konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, som är tydlig med att ”Regeringar som har ratificerat konventionen erkänner att diskriminering av kvinnor definieras som varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa erkännandet av mänskliga rättigheter för kvinnor samt att de ska vidta åtgärder som behövs för att avskaffa diskriminering av kvinnor.”

Konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, talar om att ”Regeringar som har ratificerat konventionen erkänner:

  • att alla barn har lika värde och ska tillförsäkras de rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad på grund av ras, hudfärg språk, religion, etniskt ursprung, handikapp eller något annat
  • att vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i första rummet
  • att barn har rätt att säga sin mening i allt som rör dem själva och att bli respekterade
  • att de till det yttersta av sina resurser ska stödja barnets rättigheter, som bland annat omfattar barnets rätt till liv (rätten till mat, vatten, hälsovård och tak över huvudet), barnets rätt till att utveckla sina anlag genom bl.a. utbildning, och barnets rätt att skyddas mot våld och missbruk.”

Och inte minst:

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som är den senaste FN-konventionen och tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter. Svenska regeringstjänstemän och den svenska handikapprörelsen tog aktiv del i arbetet i framtagandet av den första svenska rapporten 2011.

Utöver det finns det intresseorganisationer för de flesta av dessa områden som European Charter of Patients Rights täcker, men det kan finnas undantag. Är det därför inga organisationer listade här, är vi tacksamma för tips på dem vi missat. Maila oss på tips@fokuspatient.se